Ukraiński patent na wentylatory fałszywego powietrza

W dniu 10.06.2011 Urząd Patentowy Ukrainy przyznał patent p. Witoldowi Kowalewskiemu patent na wynalazek nr 94868 Sposób usunięcia niekontrolowanych wycieków powietrza, które nie bierze udziału w procesie spalania w kotle z mechanicznym podajnikiem, kocioł z mechanicznym podajnikiem i sposób modernizacji kotła z mechanicznym podajnikiem.

Patent wydano zgodnie z Ustawą Ukrainy “O ochronie praw na wynalazki i pożyteczne modele”. Zarejestrowano w Państwowym Rejestrze Patentów Ukrainy na wynalazki 10.06.2011r.
podpisano: Przewodniczący(Prezes) Państwowego Komitetu Własności Intelektualnej Paładij M. B.
Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy Państwowy Departament Własności Intelektualnej
(21) Numer zamówienia a 2010 08013
(22) Data złożenia zamówienia 01.12.2008
(24) Data, od której są ważne(czynne) prawa na wynalazek: 10.06.2011
(31) Numer poprzedniego zamówienia zgodnie z Konwencją Paryską: P383941
(32) Data złożenia poprzedniego zamówienia zgodnie z Konw. Paryską: 03.12.2007
(33) Kod państwa-uczestnika Konwencji Paryskiej, do którego zgłoszono poprzednie zamówienie: PL
(41) Data publikacji wiadomości o zamówieniu oraz numer biuletynu: 26.07.2010, Biuletyn Nr 41
(46) Data publikacji wiadomości o wydaniu patentu oraz numer biuletynu: 10.06.2011, Biuletyn Nr 11
(72) Wynalazca: Kowalewski Witold, PL
(73) Właściciel: Kowalewski Witold, 05-220 Zielonka, ul. Ossowska 29, Poland, PL
(86) Numer oraz data złożenia międzynarodowego zamówienia, złożonego zgodnie z Umową o patentowej współpracy(kooperacji): PCT/PL 2008/000092, 01.12.2008
(54) Nazwa wynalazku: Sposób usunięcia niekontrolowanych wycieków powietrza, które nie bierze udziału w procesie spalania w kotle z mechanicznym podajnikiem, kocioł z mechanicznym podajnikiem oraz sposób modernizacji kotła z mechanicznym podajnikiem.

UA_patent (PDF)

←Wstecz